1. Zamawiający, który jest Konsumentem (osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową) może w terminie 14 dni od dnia dostawy odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie przed upływem tego terminu.
2. Oświadczenie można sformułować samodzielnie lub skorzystać z szablonu znajdującego się tutaj. Oświadczenie takie należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy (zwroty@milousio.pl). Właściciel Sklepu niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą i klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego produktu, nie później niż w terminie 14 dni.
4. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez klienta od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi równowartość uiszczonej ceny towaru, bez kosztów dostawy. Zwrot środków następuje przelewem na numer konta podany przez Klienta w formularzu zwrotu.
5. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa konsument.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Produkt podlegający zwrotowi nie może nosić śladów używania, a każdy z zakupionych
elementów musi być kompletny.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów dotyczących produktów zmodyfikowanych na życzenie klienta (np. zmiana koloru, wzoru, rozmiaru).
9. Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy).
10. Jeżeli produkt posiada wadę fizyczną lub prawną Klient może:
– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
– złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
11. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego
12. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
13. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
14. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Klientowi produktu. Sprzedawca rozpatrzy reklamację maksymalnie w ciągu 14 dni.
15. Zwroty należy wysyłać kurierem bądź pocztą. Dane do zwrotu przesyłek: Karolina Grudniak (Milousio) ul. Marianki 122j, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
16. Przesyłkę zwrotną należy zapakować w sposób podobny do otrzymanej przesyłki i należy umieścić w niej paragon lub jego kopię.