REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MILOUSIO

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy MILOUSIO (dalej: Sklep) prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. 
 2. Właścicielem Sklepu jest firma Karolina Grudniak, ul. 3 maja 22, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 6292502532
 3. Dane do kontaktu ze sklepem: kontakt@milousio.pl
 4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawia się pojęcie:
  1. Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Klient – oznacza ono osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu  
  3. Konto – oznacza ono zbiór informacji przechowywanych w Sklepie dotyczących Klientów korzystających z usług strony internetowej [www.milousio.pl]
 7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie [www.milousio.pl] są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych
 8. Wszystkie produkty oferowane w sklepie [www.milousio.pl] są wykonywane ręcznie i w związku z tym poszczególne egzemplarze mogą delikatnie różnić się od siebie.
 9. Kwestie przetwarzania Danych Osobowych opisane zostały w zakładce Polityka Prywatności

Zamówienia 

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. 
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.
 3. Informacje dotyczące produktów w sklepie internetowym [www.milousio.pl], nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia następuje poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. W tym celu Kupujący wybiera produkt, którym jest zainteresowany i za pomocą polecenia „dodaj do koszyka” dodaje go do zamówienia. Następnie wskazuje w „koszyku” sposób dostawy oraz formę płatności. Po dokonaniu tych czynności wysyła formularz zamówienia do sprzedawcy za pomocą przycisku „Przejdź do płatności”.
 6. Zawarcie umowy  następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez sprzedającego. Sprzedawca informuje o tym klienta w terminie 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. 

Płatności  

 1. Ceny podane na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy. 
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostaw dostępnym na stronie internetowej Sklepu w zakładce Dostawa i płatności. 
 3. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Dostawa i płatności.  
 4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 5. W przypadku braku płatności za towar i przesyłkę w ciągu 3 dni roboczych od daty zamówienia Sklep ma prawo anulować złożone zamówienie.
 6. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje, w zależności od wyboru metody płatności: 
  – w momencie otrzymania przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta (w przypadku płatności przelewem bankowym przez zewnętrzny system płatności Przelewy24)
  – po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę przelewu dokonanego przez Klienta przelewem tradycyjnym
  – natychmiastowo po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym (w przypadku płatności przy odbiorze). 

Dostawa 

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. 
 3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 4. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zamawiający, który jest Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia dostawy odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie przed upływem tego terminu.
 2. Oświadczenie można sformułować samodzielnie lub skorzystać z szablonu znajdującego się tutaj. Oświadczenie takie należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy (zwroty@milousio.pl). Właściciel Sklepu niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą i klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego produktu, nie później niż w terminie 14 dni. 
 4. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez klienta od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi równowartość uiszczonej ceny towaru oraz koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie. Zwrot środków następuje przelewem na numer konta podany przez Klienta w formularzu zwrotu. 
 5. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa konsument. 
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Produkt podlegający zwrotowi nie może nosić śladów używania, a każdy z zakupionych elementów musi być kompletny. 
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów dotyczących produktów zmodyfikowanych na życzenie klienta (np. zmiana koloru, wzoru, rozmiaru).  
 9. Zwroty należy wysyłać kurierem bądź pocztą. Dane do zwrotu przesyłek: Karolina Grudniak (Milousio), ul. Marianki 122j, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Rękojmia

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli produkt posiada wadę fizyczną lub prawną. 
 2. Jeżeli produkt posiada wadę fizyczną lub prawną Klient może: 
  – złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. 
 3. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego
 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. 
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Klientowi produktu.  

Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne
  – newsletter
  – prowadzenie Konta Klienta 
  – powiadomienie o dostępności  
 2. Usługi nieodpłatne świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. 
 4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. 
 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. 
 6. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter. 
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.  
 8. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. 
 9. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. 
 10. Usługa powiadom o dostępności polega na otrzymaniu przez klienta drogą mailową powiadomienia o ponownej dostępności produktu na podany przez niego adres elektroniczny. 
 11. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. 

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

 •  jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

 • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia.